تمام آب های روی زمین..

2
تمام آب های روی زمین رو میتونی فرض کنی؟ اقیانوس..دریا..باران!! فکر کن اگه همشو بخوای با قطره چکان قطره قطره کنی چقدر میشه؟ به همون اندازه دوستت دارم دوست من